POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW „COOKIES” SERWISU INTERNETOWEGO

indoorgolfwroclaw.pl

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” serwisu internetowego prowadzonego w domenie indoorgolfwroclaw.pl (zwanym dalej Serwisem). Indoor Golf sp. z o.o. (zwany dalej Usługodawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie internetowym indoorgolfwroclaw.pl jest Indoor Golf sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Braniborskiej 14, 53-680 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerami KRS 0000899471, NIP 8971891690 oraz REGON 388900510

Dane osobowe

Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu prosimy o dobrowolne podanie danych osobowych. Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zostają zebrane w szczególności w celu realizacji umowy oraz świadczenia usług na rzecz osób których dotyczą.

 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu internetowego indoorgolfwroclaw.pl w następujących zbiorach:

Nazwa zbioru Zakres przetwarzanych danych Cel przetwarzania
Zbiór danych osobowych Użytkowników, którzy założyli Konto Użytkownika

·         imię i nazwisko

·         numer telefonu

·         adres e-mail

Realizacja procesu założenia Konta Użytkownika.
Zbiór danych osobowych Użytkowników, którzy dokonali zakupów online.

·         imię i nazwisko

·         adres do wysyłki

·         numer telefonu

·         adres e-mail

Realizacja umowy zawartej z Użytkownikiem.
Zbiór danych osobowych Użytkowników, którzy odstąpili od umowy.

·         imię i nazwisko

·         adres zamieszkania

·         numer telefonu

·         adres e-mail

Prowadzenie postępowań związanych z odstąpieniem od umowy.
Zbiór danych osobowych Użytkowników, którzy złożyli reklamacje.

·         imię i nazwisko

·         firma przedsiębiorcy

·         adres zamieszkania

·         adres siedziby

·         numer telefonu

·         adres e-mail

·         numer reklamacji

Prowadzenie postępowań związanych z reklamacją.
Zbiór danych osób korzystających z usługi „Newsletter”.

·         imię i nazwisko

·         adres e-mail

Przesyłanie newslettera.
Zbiór danych osób korzystających z formularzy kontaktowych.

·         imię i nazwisko

·         adres e-mail

·         numer telefonu

Umożliwienie kontaktu z Usługodawcą osobom, które zainteresowane są oferowanymi usługami.
Zbiór danych osób, które wystawiły opinie o oferowanych usługach

·         imię i nazwisko

 

Umożliwienie Użytkownikom wystawienie opinii dotyczących świadczonych usług.
Zbiór danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych

·         imię i nazwisko

·         adres e-mail

·         numer telefonu

Przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być cofnięta w każdej chwili.

Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu i administrowaniu serwisu internetowego www.indoorgolfwroclaw.pl. np. w celu realizacji usług. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania:
  – Stripe z siedzibą w Irlandii – Zrealizowanie płatności elektronicznych
  – Google Ireland Ltd. (Google Cloud, Google Analytics, Google Analytics 360, Fabric Software) z siedzibą w Irlandii – Mierzenie ruchu na stronach internetowych, raportowanie o błędach aplikacji, tworzenie statystyk
  – Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii – Określanie profilu Klientów – Google Ads
  – Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii – Analizowanie aktywności Klientów
  – Google Ireland Ltd. (Google Ads Double Click Manager, Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) z siedzibą w Irlandii – Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi
  – Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii – Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com
  – Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii – Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com
  – Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii – Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi.

Uprawnienia Użytkownika

Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Usługodawcy. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Dane osobowe podane przez Użytkownika w czasie rejestracji mogą być przez niego samodzielnie edytowane i usuwane w zakładce „Konto Użytkownika”. Użytkownikowi przysługuje prawo zakończenia w każdej chwili korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym prowadzenia Konta Użytkownika oraz usługi Newsletter. Użytkownicy mogą również skontaktować się z Usługodawcą w celu wykonania przysługującego im prawa dostępu, modyfikacji i usunięcia danych bądź w celu sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, za pośrednictwem Danych Kontaktowych Usługodawcy udostępnionych na stronie internetowej, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: info@indoorgolfwroclaw.pl

Dzienniki systemowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Serwisu, automatycznie zapisujące żądania stron i wysyłane, gdy Użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika.

 Pliki „cookies”

To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Serwisu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu internetowego indoorgolfwroclaw.pl. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej Serwisu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie ze stron staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu czy dostosowanie strony do preferencji Użytkownika, takich jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

 Jakie pliki „cookies” są wykorzystywane?

Na stronie internetowej indoorgolfwroclaw.pl używane są głównie trzy kategorie plików „cookies”:

 • Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
 • Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony.
 • Pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego. Ich zablokowanie może obniżyć poziom świadczenia usług ze względu na brak możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów subsydiujących działanie Serwisu, jednak nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności strony.

 Zarządzanie plikami „cookies”

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie zapisywania plików „cookies” dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami „cookies” zależy od używanego oprogramowania, dlatego szczegółowe informacje o możliwości i sposobach ich obsługi Użytkownik znajdzie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, z której korzysta w celu połączenia ze stroną Serwisu.

Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych na stronie internetowej Serwisu.

Gromadzenie danych

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Usługodawcę przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania Serwisem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Serwisu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Użytkownika, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

W trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkowników, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookie”. Dostęp do danych „cookie” może posiadać również firma Google za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Google Ads, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych przez Usługodawcę za pomocą wyżej wymienionych narzędzi.

Dane zgromadzone w Serwisie przechowywane są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Usługodawcę. Usługodawca dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania danych Użytkowników Serwisu uprawnieni są wyłącznie sami Użytkownicy oraz Usługodawca.

Inne

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności. Zalecamy zapoznania się z polityką prywatności tych stron po wejściu na nie.

Usługodawca zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności i plików „cookies”.