Regulamin akcji promocyjnej „Zniżka 50% dla nowo zarejestrowanych użytkowników”

 

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Zniżka 50% dla nowo zarejestrowanych użytkowników” zwanej dalej „Promocją” jest Indoor Golf Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Braniborska 14, 53-380 Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego administrowanego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000899471, NIP: 8971891690, REGON: 388900510., zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja skierowana jest do klientów Organizatora, zwanych dalej „Uczestnikami”.
 3. Promocją objęta jest usługa rezerwacji stanowiska z symulatorem golfa TrackMan z wykorzystaniem kuponu rabatowego: NEW50
 4. Promocja obejmuje nowo zarejestrowanych użytkowników, którzy dokonali rezerwacji online na stronie internetowej Organizatora w okresie obowiązywania Promocji. Nowo zarejestrowani użytkownicy są uprawnieni do otrzymania zniżki w wysokości 50% na usługę rezerwacji stanowiska z symulatorem golfa TrackMan, na następujących zasadach:
  1. kupon rabatowy ma postać elektronicznego kodu, który uprawnia Uczestnika do otrzymania jednorazowej zniżki procentowej odpowiadającej wartości kuponu rabatowego podczas dokonywania rezerwacji usługi za pośrednictwem strony internetowej indoorgolfwroclaw.pl.
  2. Realizacja kuponu rabatowego następuje poprzez wpisanie przez Uczestnika elektronicznego kodu, o którym mowa w pkt 3 w trakcie dokonywania rezerwacji w 5 kroku: Informacje o płatności w polu „Masz kod rabatowy?“ i zatwierdzenie dokonanego wpisu.
  3. Liczba kuponów rabatowych jest ograniczona do 300.
  4. Uczestnik może wykorzystać kupon rabatowy tylko jeden raz w ramach dostępnej ilości w okresie obowiązywania Promocji.
  5. Promocji nie podlegają rezerwacje, które zostały dokonane w ramach innych, nowo założonych kont użytkowników przez tę samą osobę.
  6. Uczestnik nie może dokonywać rezerwacji w ramach Promocji dla innych użytkowników.
  7. Maksymalna liczba osób korzystających ze stanowiska w ramach Promocji nie może być wyższa niż 4.
  8. Uczestnik, korzystając z Promocji wyraża zgodę na zapisanie adresu email użytego do założenia konta użytkownika do Newslettera.
  9. Promocja uzależniona jest od dostępności stanowisk z symulatorami golfa TrackMan.
  10. Zniżka, której dotyczy kupon rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent rzeczowy, ani na gotówkę, a także nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi oraz zniżkami udostępnionymi przez Organizatora.
 5. Promocja obowiązuje w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do odwołania lub do wyczerpania puli kodów rabatowych.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy mogą składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@indoorgolfwroclaw.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje bez zbędnej zwłoki.
 7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Warunków Rezerwacji Usług na stronie www.indoorgolfwroclaw.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.