Regulamin akcji promocyjnej „Wielka Promocja Otwarcia Sezonu”

 

1) Organizatorem akcji promocyjnej „Wielka Promocja Otwarcia Sezonu” zwanej dalej „Promocją” jest Indoor Golf Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Braniborska 14, 53-380 Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego administrowanego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000899471, NIP: 8971891690, REGON: 388900510., zwany dalej „Organizatorem”.

2) Promocja skierowana jest do klientów Organizatora, zwanych dalej „Uczestnikami”.

3) Promocją objęta jest usługa rezerwacji stanowiska z symulatorem golfa TrackMan z wykorzystaniem kuponu rabatowego: GOLF50.

4) W razie łącznego spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków określonych w pkt 3, pierwszych 100 Uczestników, którzy dokonali rezerwacji online na stronie internetowej Organizatora w okresie obowiązywania Promocji jest uprawnionych do otrzymania zniżki w wysokości 50% na usługę rezerwacji stanowiska z symulatorem golfa TrackMan, na następujących zasadach:

a. kupon rabatowy ma postać elektronicznego kodu, który uprawnia Uczestnika do otrzymania jednorazowej zniżki procentowej odpowiadającej wartości kuponu rabatowego podczas dokonywania rezerwacji usługi za pośrednictwem strony internetowej www.indoorgolfwroclaw.pl.

b. Realizacja kuponu rabatowego następuje poprzez wpisanie przez Uczestnika elektronicznego kodu, o którym mowa w pkt 3 w trakcie dokonywania rezerwacji w 5 kroku: Informacje o płatności w polu „Masz kod rabatowy?“ i zatwierdzenie dokonanego wpisu.

c. Liczba kuponów rabatowych jest ograniczona do 100.

d. Uczestnik może wykorzystać kupon rabatowy wielokrotnie w ramach dostępnej ilości w okresie obowiązywania Promocji.

e. Promocja uzależniona jest od dostępności stanowisk z symulatorami golfa TrackMan.

f. Zniżka, której dotyczy kupon rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent rzeczowy, ani na gotówkę, a także nie sumuje się z innymi ofertami promocyjnymi udostępnionymi przez Organizatora.

5) Promocja obowiązuje w okresie od 5 do 30 listopada 2021 r. lub do wyczerpania puli kodów rabatowych.

6) Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy mogą składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@indoorgolfwroclaw.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje bez zbędnej zwłoki.

7) W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Warunków Rezerwacji Usług na stronie www.indoorgolfwroclaw.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.