logo-imprezynapis

INDOOR GOLF SEASON OPENER 2023/24

21 października (w sobotę) zapraszamy na: 2023/24 INDOOR GOLF SEASON OPENER, otwarcie sezonu gry w golfa na symulatorach TrackMan w Indoor Golf Wrocław.

Podczas Imprezy planujemy dla Was wiele atrakcji w postaci ciekawych prezentacji, aktywności na symulatorach golfa TrackMan, mini-konkursów z nagrodami a także małego poczęstunku. Nasz gość specjalny, Michał Bajerski, certyfikowany Club Fitter z BogiGolf w swojej prezentacji opowie Wam jak poprawić grę Driverem. Przedstawimy Wam również możliwości wykorzystania symulatorów golfa TrackMan w kontekście treningu, gry czy też rozrywki oraz opowiemy o nowościach, które pojawiły się w tym sezonie. Zadbamy również o dobrą zabawę z golfem.

Impreza jest bezpłatna, zapraszamy w sobotę, 21 października już od godz. 13 wszystkich chętnych, golfistów oraz osoby, które nie grały jeszcze w golfa a chciałyby spróbować.

Szczegółowy plan wydarzenia przedstawiamy poniżej. Liczymy również na Waszą pomoc w rozpowszechnieniu informacji o nadchodzącej imprezie, która ma na celu promocję golfa oraz budowę społeczności golfowej w środowisku miejskim Wrocławia. Indoor Golf Wrocław to golf dla każdego!

Zapraszamy serdecznie, do zobaczenia wkrótce!

PROGRAM IMPREZY

13:00 – Rozpoczęcie Imprezy

13:30 – 14:30 – Prezentacja pt. „5 rzeczy, które poprawią Twoją grę Driverem! – Fitting Drivera”. Prowadzenie: Michał Bajerski, profesjonalny Club Fitter – BogiGolf.

15:00 – 16:00 – Prezentacja możliwości symulatorów golfa TrackMan. Prowadzenie: Jakub Tryniecki – Indoor Golf Wrocław.

16:00 – 19:00 – Aktywności na symulatorach golfa TrackMan, pod opieką obsługi oraz konkursy z nagrodami. Dla Uczestników imprezy, którzy po raz pierwszy zetkną się z golfem – demonstracja sprzętu do gry w golfa oraz uderzeń.

Partnerami imprezy jest Bridgestone oraz BogiGolf

Regulamin wydarzenia INDOOR GOLF SEASON OPENER 2023/24

1.Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem wydarzenia INDOOR GOLF SEASON OPENER 2023/24 zwanego dalej „Imprezą” jest Indoor Golf Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Braniborska 14, 53-380 Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego administrowanego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000899471, NIP: 8971891690, REGON: 388900510., zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Impreza skierowana jest do klientów Organizatora, zwanych dalej „Uczestnikami”.
 3. Impreza odbędzie się 21.10.2023r. w godz. 13:00 – 19:00, w lokalu Organizatora we Wrocławiu, przy ul. Braniborskiej 14 (Galeria Wnętrz Domar 2 piętro)
 4. Organizator udostępnia w tym dniu symulatory do gry w golfa TrackMan dla Uczestników Imprezy.
 5. Udział w Imprezie jest bezpłatny

2. Program Imprezy

13:00 – Rozpoczęcie Imprezy

13:30 – 14:30 – Prezentacja pt. „5 rzeczy, które poprawią Twoją grę Driverem! – Fitting Drivera”. Prowadzenie: Michał Bajerski, profesjonalny Club Fitter – BogiGolf.

15:00 – 16:00 – Prezentacja możliwości symulatorów golfa TrackMan. Prowadzenie: Jakub Tryniecki – Indoor Golf Wrocław.

16:00 – 19:00 – Aktywności na symulatorach golfa TrackMan, pod opieką obsługi oraz konkursy z nagrodami. Dla Uczestników imprezy, którzy po raz pierwszy zetkną się z golfem – demonstracja sprzętu do gry w golfa oraz uderzeń.

3. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnicy Imprezy nie ponoszą kosztów zapisu ani uczestnictwa. Impreza przyjmuje formę bezpłatną.
 2. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku życia, w takim wypadku wymagana jest obecność przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na Imprezie.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń lub wskazówek osób z obsługi Imprezy.
 4. W przypadku zauważenia przez Uczestników korzystających ze sprzętu, uszkodzenia przyrządów udostępnionych podczas Imprezy, należy zgłosić ten fakt obsłudze Imprezy.
 5. W lokalu udostępnianym przez Organizatora obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, przyjmowania substancji zakazanych, jak również zabronione jest wnoszenie przedmiotów lub narzędzi niebezpiecznych, mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo.
 6. Uczestnikiem Imprezy nie może być osoba pod znacznym wpływem alkoholu, substancji zakazanych lub innych substancji powodujących zachowanie niewłaściwe i/lub niebezpieczne dla siebie i innych Uczestników Imprezy.
 7. Organizator informuje, iż podczas Imprezy będzie wykonywana dokumentacja zdjęciowa oraz filmowa. Udział w Imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku Uczestnika podczas trwania Imprezy w postaci zdjęć i wideo, jego wielokrotnego wykorzystania oraz rozpowszechniania dla nieograniczonego kręgu odbiorców w Internecie dla celów informacji i promocji Imprezy.
 8. Uczestnik ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nierespektowania Regulaminu, instrukcji lub poleceń obsługi Imprezy.
 9. Zwracamy uwagę, iż gra w golfa ma charakter sportowo – rekreacyjny, może powodować urazy lub kontuzje. Ryzyko związane z udziałem w Imprezie ponosi Uczestnik.
 10. Uczestnicy biorący udziału w Imprezie potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na nieograniczoną terytorialnie oraz w czasie publikację ich wizerunku zawartą na zdjęciach lub filmach z wydarzenia w materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji Imprezy. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji wydarzenia „INDOOR GOLF SEASON OPENER 2023/24” w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji związanych z Imprezą.
 11. W wydarzeniu nie mogą uczestniczy osoby, u których stan zdrowia powoduje lub może powodować ryzyko negatywnego wpływu na zdrowie lub bezpieczeństwo Organizatora i innych Uczestników.

4. Konkursy z nagrodami

 1. Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursach poprowadzonych w czasie trwania Imprezy. Konkursy przewidują nagrody rzeczowe sponsorowane przez Organizatora, markę Bridgestone oraz firmę BogiGolf.
 2. Zasady oraz szczegóły związane z organizowanymi konkursami zostaną przedstawione przez Organizatora podczas trwania Imprezy.
 3. Organizatorem konkursów jest firma Indoor Golf Wrocław.
 4. Udział w konkursach jest bezpłatny
 5. Z udziału w konkursach wyłączeni są organizatorzy, golfiści PRO i trenerzy.
 6. Udział w konkursach nie gwarantuje otrzymania nagrody.
 7. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inną nagrodę.
 8. Przed przystąpieniem do konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zasadami konkursu.
 9. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja zasad konkursu. Poprzez wzięcie udziału w konkursie Uczestnik akceptuje zasady konkursu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 10. Aby wziąć udział w konkursie należy uczestniczyć w Imprezie „INDOOR GOLF SEASON OPENER 2023/24” dnia 21.10.2023 r. w lokalu Organizatora.
 11. Aby otrzymać nagrodę w konkursie należy wykonać zadanie konkursowe przygotowane przez Organizatora. Zadania konkursowe będą realizowane na symulatorach golfa TrackMan 4 i będą opierać się na grze w golfa.
 12. Do wykonania zadań będą udostępnione kije golfowe, piłki oraz inny niezbędny sprzęt
 13. Nagrody przewidziane w konkursach będą przyznawane do wyczerpania ich puli
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dotyczących kwestii regulujących zapisy regulaminowe konkursów w dowolnym momencie
 15. Organizator rozstrzyga wszystkie niejasności związane z rozdaniem nagród.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu tych Uczestników, którzy naruszyli postanowienia zapisów regulaminu, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg konkursu w sposób niezgodny z regułami. W takim przypadku Uczestnik zostaje oddalony od konkursu, a prawo do nagrody wygasa.

5. Odpowiedzialność organizatora

 1. Odpowiedzialnym za organizację Imprezy jest Organizator.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody uczestników i innych osób powstałe w trakcie Imprezy.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne uczestników i osób im towarzyszących zaginione w trakcie trwania Imprezy.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Imprezy.

6. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania dyscypliny oraz do wykonywania poleceń osoby odpowiedzialnej za przebieg Imprezy.
 2. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestników związanych z udziałem w Imprezie.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, regulaminów dotyczących odwiedzanego obiektu, zasad bezpieczeństwa, zachowania ostrożności w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo oraz innych zasad wynikających z przepisów lokalnych.
 4. Nieznajomość regulaminu Imprezy i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie. Każdy z uczestników winien znać niniejszy Regulamin i przestrzegać jego postanowień, pod rygorem wykluczenia z Imprezy.
 5. W czasie trwania Imprezy Organizator zapewnia opiekę medyczną. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do decyzji opieki medycznej o kontynuacji uczestnictwa lub zakończeniu Imprezy.
 6. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu każdy Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora.
 7. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podczas trwania Imprezy.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, programu Imprezy, przerwania lub odwołania Imprezy w dowolnym momencie.
 9. O sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Organizator. Interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać aktualności o najnowszych promocjach, wydarzeniach i innych ciekawych akcjach organizowanych przez Indoor Golf Wrocław?
Zapisz się na naszą listę mailingową.