WARUNKI REZERWACJI USŁUG W INDOOR GOLF WROCŁAW

 

§1
DEFINICJE

Usługi – usługi oferowane przez Usługodawcę (wynajem stanowisk z symulatorami golfa Trackman oraz lekcje golfa z wykorzystaniem symulatorów golfa TrackMan)

Rezerwacja – zawarcie umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiotem jest wykonanie usługi w określonym terminie oraz za określoną cenę.

Usługodawca – Indoor Golf Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Braniborska 14, 53-380 Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000899471, NIP: 8971891690, REGON: 388900510.

Usługobiorca – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z usług Usługodawcy.

Obiekt – Indoor Golf Wrocław, adres: ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, tel. +48 71 734 57 67 email: info@indoorgolfwroclaw.pl, zarządzany przez Usługodawcę.

System teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną

Potwierdzenie Rezerwacji – dokument w wersji elektronicznej przesyłany Usługobiorcy przez Usługodawcę na wskazany przez niego w formularzu rezerwacyjnym adres e-mail, określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym: dane Usługobiorcy, dane zarezerwowanej Usługi, wysokości należności za rezerwowaną Usługę.

Konto użytkownika – przydzielona danemu Usługobiorcy część witryny internetowej, za pomocą której Usługobiorca może zarządzać swoją rezerwacją, np. dokonywać anulacji lub nowych rezerwacji a także edytować swoje dane podane w procesie rezerwacji.

Administrator danych osobowych – Indoor Golf Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Braniborska 14, 53-380 Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego administrowanego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000899471, NIP: 8971891690, REGON: 388900510.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Warunki określają zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i form płatności za rezerwację, potwierdzania dokonania rezerwacji oraz reklamacji w obiekcie Indoor Golf Wrocław.
 2. Rezerwacja dokonywana jest przez Usługobiorcę przez System teleinformatyczny prowadzony przez Usługodawcę lub Środki komunikacji elektronicznej.
 3. Niniejsze warunki rezerwacji usług online są nieprzerwanie dostępne w witrynie internetowej www.indoorgolfwroclaw.pl, w sposób umożliwiający ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Administratorem witryny internetowej indoorgolfwroclaw.pl jest Usługodawca

§3
REZERWACJA

 1. Celem dokonania Rezerwacji on-line, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca, niezbędne jest skorzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych.
 2. Rezerwacja on-line dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego.
 3. Warunkiem dokonania rezerwacji jest założenie Konta użytkownika dla nowych Usługobiorców lub zalogowanie się do istniejącego już Konta użytkownika dla Usługobiorców, którzy dokonali wcześniej rezerwacji Usług online.
 4. Po dokonaniu rezerwacji Usługodawca prześle Potwierdzenie Rezerwacji na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail, określające każdorazowo dane Usługobiorcy, termin zarezerwowanej usługi (data i godzina), wysokość należności za rezerwowaną usługę w Obiekcie oraz formę płatności.
 5. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę Potwierdzenia Rezerwacji.
 6. Rezerwacje usług dłuższe niż dwie godziny wymagają przedpłaty w wysokości 50% ceny rezerwacji.
 7. Usługobiorca, który nie anulował rezerwacji przed terminem Usługi, zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny za Usługę bez względu na to czy z niej skorzystał. Usługodawca na wniosek Usługobiorcy może zwolnić go w takim wypadku z obowiązku zapłaty całości lub części ceny.
 8. Rezerwacja lekcji z trenerem odbywa się po uprzednim kontakcie z wybranym trenerem i potwierdzeniu z trenerem terminu (data i godzina) dostępności.
 9. Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności wybranych trenerów w godzinach otwarcia Obiektu.
 10. Usługodawca ma prawo do wykonania usługi o podobnym standardzie w terminie określonym w rezerwacji, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa.

§4
CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny widoczne w systemie rezerwacji są podane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Dostępne formy płatności to:
  a. płatność gotówką – na miejscu w Obiekcie
  b. płatność kartą płatniczą – na miejscu w Obiekcie
  c. płatność przelewem – na rachunek bankowy Usługodawcy. Dane do przelewu:
  Indoor Golf Sp z o.o.
  ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław
  Nr rachunku: PL34 1140 2004 0000 3802 8123 8055
  d. płatność elektroniczna – dokonana podczas procesu rezerwacji on-line.
 3. Płatności elektroniczne dokonywane są za pośrednictwem „Stripe”, firmy obsługującej płatności on-line.
 4. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności, korzystając z dostępnych form płatności przed rozpoczęciem korzystania z zarezerwowanej usługi. W przypadku braku płatności przez Usługobiorcę w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty może odstąpić od świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku Usług w dowolnym momencie. Zmiany cen Usług nie mają wpływu na rezerwacje dokonane z wyprzedzeniem, przed wprowadzonymi zmianami w cenniku Usług. Zachowane są wówczas poprzednio obowiązujące ceny Usług.

§5
ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

 1. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy powiadomić Usługodawcę co najmniej 12 godzin przed rozpoczęciem dokonanej rezerwacji.
 2. Rezerwując Usługi przez system rezerwacji online Usługobiorca może logując się do swojego Konta użytkownika samodzielnie anulować potwierdzoną rezerwację do 12 godzin przed rozpoczęciem rezerwacji.
 3. Wszelkie odwołania rezerwacji w czasie krótszym niż 12 godzin przed zaplanowaną Usługą podlegają opłacie z tytułu anulacji w wysokości 50% kosztów rezerwowanej usługi.
 4. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Usługobiorcy przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności w terminie 14 dni.

§6
REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące rezerwacji Usług w Obiekcie Usługodawcy powinny być kierowane na adres e-mail: rezerwacje@indoorgolfwroclaw.pl
 2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym Usługa była wykonana lub miała być wykonana.

§7

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY

 1. Wszelkie warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę określone są wyczerpująco w niniejszych Warunkach Rezerwacji.
 2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji Usługi, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2020 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 287 ze zm.).

§8
DANE OSOBOWE

 1. Poprzez dokonanie przez Usługobiorcę rezerwacji, Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych systemu rezerwacji on-line witryny internetowej administrowanej przez Usługodawcę. Twoje dane osobowe będą użyte do przetworzenia Twojego zamówienia, obsługi Twojej wizyty na naszej stronie www oraz dla innych celów o których mówi nasza Polityka Prywatności.
 2. Przedmiotowe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu pełnej realizacji rezerwacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.
  Administrator danych osobowych dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Usługobiorców. Usługodawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej indoorgolfwroclaw.pl.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Usług, działań marketingowych oraz innych Usług wykonywanych dla Usługobiorcy. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
  • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
  • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
  • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

  Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z Usługami świadczonymi przez Usługodawcę – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

  Dane dotyczące rezerwacji usług, konkursów i programów lojalnościowych w zakresie obejmującym dane niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

  Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych strony internetowej indoorgolfwroclaw.pl.

 5. Na podstawie RODO masz prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • żądania przenoszenia danych osobowych.

  Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

  W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

 6. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.Jeżeli Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:
  • dostępu do danych osobowych;
  • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

  Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@indoorgolfwroclaw.pl

 7. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administrator danych osobowych niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.Masz też prawo do żądania od Administrator danych osobowych uzupełnienia Twoich danych osobowych.Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: info@indoorgolfwroclaw.plJeżeli dokonałeś rejestracji na stronie internetowej indoorgolfwroclaw.pl swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się do Panelu Użytkownika
 8. Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
  • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
  • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

  Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

  Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@indoorgolfwroclaw.pl

 9. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
  • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ogranicza przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
  • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

  Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@indoorgolfwroclaw.pl

 10. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
  • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
  • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

  Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: info@indoorgolfwroclaw.pl

 11. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłałi bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@indoorgolfwroclaw.pl
 12. Prawo do cofnięcia zgodyMożesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@indoorgolfwroclaw.pl
 13. Skarga do organu nadzorczegoJeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zaznaczenie opcji „Zapoznałem się i akceptuję Warunki Rezerwacji” oznacza, iż Usługobiorca zapoznał się z Warunkami rezerwacji, rozumie ich postanowienia, wyraża zgodę na zapisy w nich zawarte oraz akceptuje warunki wybranej Usługi. Brak takiej akceptacji spowoduje brak możliwości dokonania rezerwacji on-line.